I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży towarów określają zasady dokonywania zakupów w sklepie ITP International Trade Partner S.C.
 2. Ogólne warunki sprzedaży towarów obowiązują firmę ITP International Trade Partner S.C. z siedzibą w Opolu (kod 45-005), ul. Budowlanych 101a, NIP 7542991568, tel. +484428135, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – zwaną dalej Sprzedającym lub ITP S.C. oraz klienta firmy, zwanego dalej Nabywcą, w zakresie dostawy towarów. Kontakt: ITP International Trade Partner S.C., 45-005 Opole, ul. Budowlanych 101a, NIP 7542991568, tel. +48 77 4428135, fax +48 77 5432521, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pod pojęciem „Towary” należy rozumieć produkty, które znajdują się w ofercie handlowej Sprzedającego.
 4. Pod pojęciem „Konsument” należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II. Oferta i zamówienie

 1. Towary oferowane przez firmę ITP S.C. są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Jeżeli klient poszukuje części używanej, co wyraźnie zaznacza w swoim zapytaniu, firma ITP S.C. próbuje taką część klientowi zorganizować, jednak w takim przypadku (części używanej) okres gwarancyjny nie obowiązuje, chyba że strony ustalą inaczej w formie pisemnej.
 2. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku ofert zagranicznych, Sprzedawca przedstawia ofertę w walutach EUR, GBP lub USD.
 3. Sprzedaż jest dokonywana na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Nabywcę lub akceptacji przez Nabywcę oferty Sprzedającego. Dopuszcza się składanie zamówień i akceptacji ofert Sprzedającego w formie faksowej lub e-mail. Sprzedający może zażądać potwierdzenia faksu lub e-mail w formie pisemnej.
 4. Złożenie zamówienia lub akceptacja oferty Sprzedającego oznacza akceptację niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży towarów.
 5. Nabywca zobowiązany jest do podania Sprzedawcy wszelkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakres danych obejmuje wskazanie: wybranego towaru, jego ilości, dane Nabywcy tj. pełne dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży wraz z adresem ewentualnej wysyłki towaru i danymi kontaktowymi osoby odbierającej towar. Jakiekolwiek braki lub niepełna informacja może skutkować wydłużeniem terminu realizacji zamówienia. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji technicznych potrzebnych do prawidłowego doboru części lub podzespołu. W przeciwnym wypadku Sprzedający nie może odpowiadać za ewentualne niezgodności.
 6. Przyjęcie zamówienia lub akceptacji oferty oraz termin realizacji sprzedaży towaru zostanie potwierdzony przez Sprzedającego po otrzymaniu od Nabywcy zamówienia lub akceptacji oferty.
 7. Realizacja umowy sprzedaży polega na wydaniu Nabywcy zamówionego towaru oraz na dokonaniu przez Nabywcę płatności za ten towar, zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy stronami w umowie sprzedaży i niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży towarów.
 8. W przypadku towarów dostarczanych pod indywidualne zamówienie (nie będących pozycjami magazynowymi), aby realizacja zamówienia doszła do skutku, konieczna jest wpłata zadatku przez klienta w ustalonej wysokości na podstawie przesłanej Faktury Pro Forma. Rezygnacja z zamówienia w trakcie jego realizacji wiąże się z utratą zadatku przez Klienta. Firma ITP S.C. przeznacza kwotę zadatku na próbę ewentualnego zwrotu towaru niemagazynowego u swojego dostawcy, który przed realizacją zamówienia zawsze zastrzega sobie brak możliwości zwrotu towaru lub pobiera duże opłaty manipulacyjne za ewentualne przyjęcie takiego zwrotu.

 

III. Dostawa towaru

 1. Termin realizacji zamówienia oraz wydania towaru określony jest przez Sprzedającego w ofercie handlowej lub potwierdzeniu zamówienia.
 2. Oferta Sprzedającego ma ważność 7 dni lub do wyczerpania zapasów.
 3. Termin wydania towaru uznaje się za dotrzymany jeśli przesyłka opuściła magazyn Sprzedającego w uzgodnionym terminie.
 4. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienie w dostawie towarów, jeżeli nie wystąpiło ono z jego winy. Termin dostawy określony w ofercie może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody. Pod pojęciem przeszkody należy rozumieć nieterminową dostawę przez poddostawcę, opóźnienia w pracy firm kurierskich, transportowych lub spedycyjnych, czy z powodu innych zdarzeń losowych, niezależnych od Sprzedającego.
 5. Jeżeli wystąpią nieprzewidywalne przeszkody, którym nie można było zapobiec, wówczas utrudni to Sprzedającemu wywiązanie się z zawartej umowy i uzgodnione terminy wydania towaru mogą ulec przesunięciu. O nowym terminie wydania towaru Sprzedający powiadomi Zamawiającego.
 6. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze przez Nabywcę zamówionych towarów, Sprzedający ma prawo domagać się pokrycia szkody poniesionej przez niego w związku z realizacją zamówienia.
 7. Jeżeli wystąpiła jakakolwiek niezgodność z zamówieniem, zamówienie przyszło niekompletne lub budzące zastrzeżenia – Nabywca powinien w terminie do 3 dni od daty odbioru przesyłki zgłosić ten fakt Sprzedającemu. Po tym czasie przyjmuje się, iż Kupujący nie ma żadnych zastrzeżeń ilościowych, jakościowych oraz przedmiotowych do zrealizowanego zamówienia i jakiekolwiek roszczenia stają się bezzasadne.
 8. Zamówienia dostarczane są firmą kurierską lub spedycyjną, chyba że strony uzgodnią inaczej w formie pisemnej. Nabywca może odebrać również towar w sklepie / siedzibie Sprzedającego. Wysyłka towaru magazynowego następuje w ciągu 24h na terenie całego kraju, przy wysyłkach za granicę zaraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Towary na specjalne zamówienie posiadają dłuższy termin realizacji, przeważnie od 2-14 dni roboczych w zależności od zamawianego asortymentu, jednak o przybliżonym czasie realizacji Klient jest zawsze informowany na etapie przedstawianej mu oferty. Złożone zamówienie oznacza automatycznie akceptację podanego terminu realizacji.
 9. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki, Nabywca przy odbiorze powinien od razu sporządzić protokół szkody z kurierem i niezwłocznie przesłać informację o takim zdarzeniu do firmy ITP S.C. Brak protokołu uniemożliwia Sprzedającemu wnoszenie jakichkolwiek roszczeń w kierunku firmy kurierskiej czy spedycyjnej. W szczególności dostawa szyby powinna wiązać się z dokładnymi jej oględzinami i potwierdzeniu stanu przy odbiorze, a w przypadku uszkodzenia – również sporządzenia protokołu szkody w chwili dostawy. Jeżeli przy dostawie, widać ewidentne uszkodzenie opakowania przesyłki (np. rozdarty, zniszczony, przemoknięty karton, połamana paleta, czy zbita szyba), mogące budzić podejrzenie, iż towar w środku może być zniszczony lub niekompletny – Klient powinien odmówić kurierowi przyjęcia takiej przesyłki i poinformować niezwłocznie Sprzedającego o tym fakcie. Sprzedający w miarę możliwości (jeżeli będzie posiadał towar na magazynie) niezwłocznie wyśle kolejną paczkę celem szybkiego rozwiązania problemu.

 

IV. Płatności

 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar. Jeżeli umowa została zawarta na odległość to warunkiem jest zapłata za towar i przesyłkę, chyba że strony ustalą inaczej w formie pisemnej.
 2. Klient firmy ITP S.C. może wybrać następujące formy płatności:
  • Gotówka;
  • Karta płatnicza;
  • PayPal;
  • Jeżeli umowa została zawarta na odległość: przedpłata na konto bankowe lub płatność kurierowi za pobraniem;
  • Inne formy płatności dla stałych klientów, ustalane indywidualnie.

 

V. Zwrot towaru

 1. Zwrot towaru przez Nabywcę może nastąpić w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. W przypadku sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, gdy Nabywcą jest konsument, może on odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie towaru bezpośrednio przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument powinien poinformować firmę ITP International Trade Partner S.C. z siedzibą w Opolu (kod 45-005), ul. Budowlanych 101 A o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć na formularzu (druk dostępny również w tym miejscu do pobrania – formularz odstąpienia od umowy). Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sposób zwrotu płatności zostanie uzgodniony pomiędzy Nabywcą, a Sprzedającym. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Zwracany towar musi być zapakowany w oryginalne opakowanie, nie może być zniszczony, pobrudzony, nosić śladów użytkowania lub montażu. W przeciwnym wypadku Sprzedający ma prawo odmowy przyjęcia zwrotu.
 5. Zwrot towaru odbywa się na koszt Nabywcy, w tym Nabywcy – konsumenta. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub w przypadku sprzedaży na odległość konsument ponosi zwykłe koszty przesłania (zwrotu) towaru Sprzedającemu. Sprzedawca pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 15% wartości netto Faktury VAT (nie dotyczy to sytuacji, gdy Nabywcą jest konsument w umowach sprzedaży zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa). Chyba że strony ustalą inaczej w formie pisemnej.
 6. Zwrotowi towaru nie podlegają pozycje, nie będące pozycjami magazynowymi firmy ITP S.C., sprowadzone pod indywidualne zamówienie Klienta (z wyłączeniem konsumentów w przypadku, gdy umowa z konsumentem zostanie zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa).
 7. Zwrotowi nie podlegają części i podzespoły elektryczne (z wyłączeniem konsumentów w przypadku, gdy umowa z konsumentem zostanie zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa).

 

VI. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się wadliwy lub niezgodny z umową, Nabywca ma prawo do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Na dostarczone części Sprzedający udziela gwarancji w zakresie w jakim ją określa producent towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy. Standardowo na części udzielana jest 6-miesięczna gwarancja, chyba że producent gwarantuje dłuższy okres. Wówczas Sprzedający automatycznie wydłuża okres standardowej gwarancji. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wymianę lub naprawę części, które okazały się wadliwe. Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest możliwa z powodu braku towaru u dostawcy Sprzedającego (bądź jakichkolwiek innych przyczyn), wówczas strony uzgadniają inną formę rozwiązania ewentualnego problemu.
 3. O wadzie towaru należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego , nie później niż 5 dni od dnia jej stwierdzenia. Zareklamowany towar należy przesłać do siedziby firmy ITP S.C. w celu wykonania ekspertyzy lub w celu dalszego przesłania towaru do oględzin do siedziby dostawcy firmy ITP S.C. Koszty transportu pozostają po stronie Nabywcy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty wysyłki wadliwego towaru do Sprzedającego są zwracane. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego ewentualnymi kosztami wysyłki towaru za granicę i ewentualnej ekspertyzy sprawnej części. Sprzedający ma prawo wystawić wówczas Fakturę VAT za poniesione niesłusznie koszty.
 4. Zgłoszenie reklamacji przez Nabywcę nie zwalnia go od terminowej płatności za Fakturę VAT i towar będący przedmiotem reklamacji. Nabywca w żadnym wypadku nie może warunkować uregulowania płatności od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Za zgłoszenie reklamacji uznaję się przesłanie przez Nabywcę pełnej informacji o zaistniałym problemie do firmy ITP S.C. drogą pisemną - w formie elektronicznej (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub papierowej, wraz z dokumentacją zdjęciową. Do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej niezbędne jest również załączenie dokładnie i kompletnie wypełnionego druku reklamacyjnego przesłanego zwrotnie przez Sprzedającego (druk dostępny również w tym miejscu do pobrania ->> FORMULARZ REKLAMACYJNY).
 6. Reklamacji nie podlegają części, w których stwierdzono wady na skutek:
  • niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi;
  • nieprawidłowego montażu przez Nabywcę, montażu w sprzęcie poddanym modyfikacjom konstrukcyjnym lub w innym sprzęcie niż do którego dana część jest dedykowana;
  • narażenia na działanie czynników zewnętrznych;
  • narażenia na działanie czynników szkodliwych;
  • zużycia.
 7. Przyjęcie do rozpatrzenia reklamacji uzależnione jest od wykazania przez wnoszącego reklamację dowodu zakupu towaru, czyli paragonu lub faktury VAT.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych. Okres ten może ulec wydłużeniu, jeżeli konieczna będzie wysyłka towaru do ekspertyzy za granicę. Wówczas Klientowi zostanie przedstawiony przybliżony termin rozpatrzenia takiej reklamacji.
 9. Nabywca zostanie zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem e-maila, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy ITP S.C.

 

VII. Rękojmia

 1. Strony zgodnie wyłączają rękojmię za wady fizyczne na sprzedawane towary z zastrzeżeniem pkt 2. W tym przypadku Sprzedający odpowiada za wady fizyczne rzeczy jedynie na zasadach określonych w gwarancji.
 2. Postanowienie pkt 1 nie ma zastosowania do Nabywców będących konsumentami. W odniesieniu do Nabywców będących konsumentami zastosowanie mają przepisy o rękojmi za wady określone w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem, że jeżeli przedmiotem sprzedaży jest część używana odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy konsumentowi.
 3. Reklamacji podlegają wady polegające na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, gdy:
  • Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Nabywcę, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • Towar nie nadaje się do celu, o którym Nabywca poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • produkt wydany Nabywcy jest w stanie niezupełnym.
 4. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady do 2 lat od wydania Towaru, a w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest część używana do 1 roku od wydania Towaru.
 5. W celu złożenia Towaru do reklamacji, Konsument zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie dokonania płatności kartą, wyciąg z karty płatniczej lub inny dokumentu potwierdzający miejsce, dane sprzedawcy i datę zakupu).
 6. Zgłoszenie reklamacyjne Konsument może złożyć wraz z towarem i dowodem zakupu:
  • w sklepie, w którym dokonał zakupu;
  • w formie krótkiego opisu uszkodzeń wraz z roszczeniem i zwrotnymi danymi teleadresowymi na adres (zalecany formularz zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest w tym miejscu ->> FORMULARZ REKLAMACYJNY) na adres: ITP International Trade Partner S.C., 45-005 Opole, ul. Budowlanych 101a, tel. +48 77 4428135, fax +48 77 5432521, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Zgłoszenia reklamacyjne spisuje się wraz z Konsumentem w 2 jednobrzmiących kopiach. Konsument ma prawo dostarczenia gotowego oświadczenie woli, w którym zawarte są informacje odnośnie uszkodzenia produktu, dane umożliwiające dokonanie kontaktu z Klientem, dokumentacja zdjęciowa.
 8. Sprzedający wydaje kopię zgłoszenia reklamacyjnego Konsumentowi. Informuje odnośnie terminu poinformowania oraz o formie poinformowania o sposobie ustosunkowania się do żądań ujętych w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 9. Formą powiadomienia Klienta o sposobie ustosunkowania się do żądań są:
  • wiadomość SMS lub
  • wiadomość e-mail lub
  • w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka rejestrowana).
 10. O sposobie ustosunkowania się do żądań określonych w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Złożone zamówienie oznacza akceptację postanowień regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na stronie internetowej firmy ITP S.C. ->> www.itp.opole.pl